Prekių ženklai ir licencijos

Prekės ženklo prijungimo sistema.

Prekių ženklai ir licencijos Bluetooth® belaidė technologija Bluetooth belaidės technologijos žodinis ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys Bluetooth Wireless Technology SIG, Inc.

Produktas skirtas tik asmeniniam naudojimui, vidaus naudojimui, o ne perparduoti. Naudodamiesi Produktu jūs prekės ženklo prijungimo sistema su visomis šios galutinio vartotojo licencinės sutarties GVLS sąlygomis.

Sąlygos Tik asmeniniam naudojimui. Jūs sutinkate naudoti šį Produktą kartu su ĮMONĖS autorizuota programa vien tik asmeniniams, nekomerciniams prekės ženklo prijungimo sistema, dėl kurių jums, o ne paslaugų biurui, buvo suteikta licencija pakaitiniam naudojimuisi ar kitiems panašiems tikslams.

Žinynas | Prekių ženklai

Atitinkamai, tačiau laikydamiesi apribojimų, išdėstytų tolesniuose punktuose, jūs sutinkate kitaip neatkurti, nekopijuoti, nemodifikuoti, nedekompiliuoti, neardyti, nekurti jokių išvestinių kūrinių ar prekės ženklo prijungimo sistema šių Duomenų bet kurios kitų sukurtos dalies, taip pat negalite jų perduoti arba platinti bet kokia forma bet kokiam tikslui, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal privalomus įstatymus. Jūs negalite priskirti šios GVLS arba kokių nors teisių ar licencijų, suteiktų pagal šią GVLS, išskyrus atvejus, kai jos įdiegtos sistemoje, kuriai buvo sukurtos.

Išskyrus atvejus, kai ĮMONĖ specialiai jums suteikė licenciją tai daryti, ir neapribojant ankstesnio punkto taikymo srities, jūs negalite, be kita ko, naudoti Produkto i su jokiais produktais, sistemomis rašytinė prekybos strategija programomis, įdiegtomis transporto priemonėse arba kitaip prie jų prijungtomis ar su jomis palaikančiomis ryšį, galinčiomis valdyti transporto priemonių navigaciją, nustatyti padėtį, išsiųsti, nurodyti maršrutą realiuoju laiku, valdyti automobilių parką ar panašias programas; ii su bet kokiais padėties nustatymo įtaisais arba mobiliaisiais ar belaidžiu ryšiu sujungtais elektroniniais prietaisais, arba kompiuterių įrenginiais, įskaitant mobiliojo ryšio telefonus, delninius ir nešiojamuosius kompiuterius, pranešimų gaviklius bei asmeninius skaitmeninius asistentus angl.

ĮMONĖ neįsipareigoja teikti kokių nors Paslaugų, bet kuriuo metu gali pakeisti bet kokių Paslaugų formą ir pobūdį, apie tai pranešusi arba nepranešusi jums, visiškai neatsako jums už bet kokią Produkto arba Paslaugų triktį perduodant jūsų Įkėlimus į ĮMONĖS serverius arba prekės ženklo prijungimo sistema jų, gali bet kuriuo metu nutraukti bet kokių Paslaugų teikimą, apie tai pranešusi arba nepranešusi jums, ir neįsipareigoja saugoti jūsų Įkėlimus arba bet kokią kitą medžiagą, kurią galite pateikti ĮMONEI savo serveriuose ar grąžinti jūsų Įkėlimus arba bet kokią kitą medžiagą, kurią galite pateikti ĮMONEI prieš panaikindama juos iš savo serverių.

Produktas gali turėti funkcijų, kurias naudodami galite saugoti informaciją pvz. ĮMONĖ visiškai neatsako nei jums, nei bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokią Produkto triktį saugant kokią nors tokio pobūdžio informaciją tokiame įrenginyje.

Asmeninė informacija. Naudodamiesi Produktu jūs sutinkate, kad ĮMONĖ rinktų, išsaugotų ir tvarkytų jūsų asmens duomenis įskaitant jūsų mobiliojo įrenginio buvimo vietą bei saugotų ir tvarkytų tokio pobūdžio asmeninę informaciją kompiuteriuose, esančiuose už šalies, kurioje gyvenate, ribų. Nors ĮMONĖ ėmėsi priemonių apsaugoti jūsų asmeninę informaciją, kad jos neperimtų, prie jos neturėtų prieigos, jos nenaudotų ar neatskleistų neįgalioti asmenys, ĮMONĖ negali visiškai pašalinti su jūsų asmenine informacija susijusios saugumo rizikos ir negali garantuoti, kad jos sistemos nebus pažeistos.

„ACME“ atnaujino savo prekės ženklą - M

Produktas atitinka tikrąją būklę, buvusią prieš jums jį gaunant, ir jį sudaro duomenys bei informacija iš kitų valstybinių šaltinių. Taigi produkte gali būti pateikta netiksli arba neišsami informacija dėl praėjusio tam tikro laiko tarpsnio, kintančių aplinkybių, naudojamų šaltinių bei išsamių geografinių produkto duomenų rinkimo pobūdžio — bet kuri minėta priežastis gali lemti neteisingus rezultatus.

Garantijos atsisakymas.

prekės ženklo prijungimo sistema

Kai kurios jurisdikcijos neleidžia tam tikrų garantijų išimčių arba atsakomybės ribojimo ar atmetimo, todėl aukščiau minėta išimtis jums gali būti netaikoma. Jeigu ĮMONĖ galiojančio įstatymo tvarka negali atsisakyti sutartinės garantijos arba apriboti savo įsipareigojimų, tokios garantijos taikymo sritis ir trukmė bei ĮMONĖS atsakomybės apimtis yra mažiausia, kuri leistina pagal tokį galiojantį įstatymą.

Šioje GVLS išdėstytas atsisakymas suteikti garantiją ir atsakomybės apribojimas neturi įtakos arba nepažeidžia jūsų įstatymų numatytų teisių, kai Produktą įsigijote ne verslo, o kitokiomis sąlygomis.

prekės ženklo prijungimo sistema

Trečiųjų šalių autorių teisių pranešimai. Trečiosios šalies pateikti duomenys buvo įtraukti į Produktą arba tapo jo dalimi, todėl jums išduodama sublicencija pagal šios GVLS sąlygas. Šiuo atžvilgiu nepašalinsite ir nepažeisite jokio intelektinės nuosavybės teisių pranešimo, pridėto arba naudojamo atsižvelgiant į Licencijų išdavėjų pateiktus duomenis.

Visa sutartis. Ši GVLS yra visa sutartis tarp ĮMONĖS ir Licencijų išdavėjų ir jūsų, susijusio -ios su šio dokumento objektu, visa apimtimi pakeičianti bet kokius ir visus ankstesnius rašytinius arba žodinius pranešimus ar dokumentus įskaitant bet kokį susitarimą, kuris gali būti įtrauktas į ankstesnę Produkto versiją, jei gaunate naujinimus dėl tokio objekto.

Prekių ženklai ir licencijos

Reglamentuojantis įstatymas. Jei šiuo metu gyvenate ne Europos Sąjungoje ar Šveicarijoje, taikomi jurisdikcijos, esančios Europos Sąjungoje ar Šveicarijoje, kur įsigijote Produktą, įstatymai. Visais kitais atvejais arba jei negalima nustatyti jurisdikcijos, kur įsigijote Produktą, taikomi Korėjos Respublikos įstatymai.

Konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo ir pardavimo sutarčių. Teismai, atitinkantys teisės reikalavimus jūsų gyvenamojoje vietoje, tuo metu, kai įsigijote Produktą, turi jurisdikciją bet kokiam ginčui, kylančiam iš šios GVLS arba susijusiam su ja, neapribojant ĮMONĖS teisės pareikšti ieškinius jūsų dabartinėje gyvenamojoje vietoje.

Этим первым воспоминаниям предшествовала пустота. Когда-нибудь, возможно, небытие настанет опять, но пока слишком рано было размышлять об. Его беспокоило другое. Он вновь обратился мыслями к тайне своего рождения. Элвину не казалось странным, что он был создан в единый миг теми силами, которые овеществляли все остальное в его обыденной жизни.

Eksporto kontrolė. Jūs sutinkate iš bet kur neeksportuoti arba pakartotinai neeksportuoti bet kurios Produkto dalies bet kokia forma, išskyrus atvejus, kai laikomasi galiojančių eksporto įstatymų, taisyklių ir reglamentų, įskaitant, be kita ko, JAV Komercijos departamento Užsienio lėšų kontrolės biuro ir JAV Komercijos departamento Pramonės ir saugumo biuro administruojamus įstatymus, taisykles ir reglamentus.

Jei kuri nors šios GVLS nuostata pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, ji bus vykdoma tiek, kiek leistina, o visos kitos šios GVLS nuostatos išliks visiškai galiojančios. ĮMONEI nepavykus patraukti baudžiamojon atsakomybėn dėl visų teisių, susijusių su įsipareigojimų neįvykdymu, remiantis šiuo dokumentu, nelaikoma, kad ĮMONĖ atsisako pasinaudoti teisėmis dėl to paties ar bet kurio kito pažeidimo.

Dėl sugadinto Produkto nebus leista jo grąžinti ar pakeisti. JAV Vyriausybės galutiniai vartotojai. Šis Produktas ir susijusi dokumentacija yra komercinės prekės, kaip apibrėžta FAR 2. Visos teisės saugomos.

Ypatingai didžiuojamės šioje kategorijoje esančių produktų paprastu valdymu ir kokybe.

Jei užsakymų pareigūnas, federalinės vyriausybės agentūra ar bet kuris federalinis pareigūnas atsisako naudoti čia pateiktą aprašą, užsakymų pareigūnas, federalinės vyriausybės agentūra ar bet kuris federalinis pareigūnas prieš ieškodamas papildomų arba alternatyvių teisių į Produktą privalo pranešti ĮMONEI. HERE reikalaujamos galutinio vartotojo sąlygos. La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Autorių teisės © Norvegijos kartografijos institucija, 20XX m.

Prekių ženklai ir licencijos

Ankstesnis pranešimo reikalavimas dėl Jordanijos duomenų yra esminė Sutarties sąlyga. Jei Klientas ar bet kuris iš jo leidžiamų sublicencijų gavėjų jei tokių yra neatitinka tokio reikalavimo, HERE turi teisę nutraukti su Jordanijos duomenimis susijusią Kliento licenciją.

Tokių ženklų naudojimas šiame produkte nereiškia, kad tokios įmonės gali finansuoti, patvirtinti arba paremti šį produktą. Autorių teisės C20XX m.

Informacija Reguliariai naujinti šį produktą reikia dėl naujų funkcijų bei žemėlapių naujinių. Atsižvelgiant į duomenų dydį, naujinti gali prireikti iki 1 valandos. Išjungus maitinimą arba ištraukus USB atnaujinimo proceso metu, gali sugesti sistema.

Patikrinkite, kad būtų įjungtas uždegimo jungiklis, ir palaukite, kol baigsis naujinimas.

prekės ženklo prijungimo sistema

Produkto veikimo sutrikimai, atsirandantys naudojant nesertifikuotas korteles, produkto garantijos neapima. Trumpais laiko tarpais pakartotinai prijungiant arba atjungiant USB įrenginius gali sutrikti produkto funkcijos.

Было далеко за полдень, и вскоре всю эту землю должна была окутать неведомая Диаспару ночь. - Я просил тебя придти сюда, - заговорил Элвин быстро, словно не в силах сдержать нетерпение, - поскольку считаю, что ты имеешь больше прав, нежели кто-либо, увидеть мою нынешнюю цель. Я хотел, чтобы ты не только взглянул на пустыню, но и стал свидетелем происшедшего. Пусть Совет знает, что я сделал.