Konkursai | Neįgaliųjų reikalų departamentas

Periodinė aukciono prekybos sistema

Prekybos vietos reikalauja, kad jų nariai atliktų derėjimo testavimą prieš diegdami ar iš esmės atnaujindami: a prieigą prie prekybos vietos sistemos; b narių prekybos sistemą, prekybos algoritmą ar prekybos strategiją.

Derėjimo testavimu užtikrinama, kad esminis nario prekybos sistemos, algoritmo ir strategijos veikimas atitiktų prekybos vietos sąlygas. Atliekant derėjimo testavimą periodinė aukciono prekybos sistema toliau nurodytų aspektų veikimas: a sistemos ar algoritmo gebėjimas taip, kaip numatyta, sąveikauti su prekybos vietos derinimo logika ir tinkamas duomenų srautų į prekybos vietą ir iš jos tvarkymas; b pagrindinės funkcijos, tokios kaip pavedimo arba pranešimo apie susidomėjimą pateikimas, pakeitimas ar anuliavimas, statiškų ir rinkos duomenų atsisiuntimas ir visi veiklos duomenų srautai; c ryšių galimybės, įskaitant anuliavimo nutrūkus ryšiui komandą, rinkos duomenų srauto praradimą ir stabdiklius angl.

Prekybos vietos esamiems ir būsimiems nariams suteikia derėjimo testavimo aplinką, kuri atitinka šias sąlygas: a yra prieinama sąlygomis, lygiavertėmis toms, kurios yra taikomos prekybos vietos kitoms testavimo paslaugoms; b pateikia finansinių priemonių, kurios gali būti testuojamos ir yra reprezentatyvios kiekvienos priemonių, turimų realioje aplinkoje, klasės priemonės, sąrašą; c ja galima naudotis įprastomis darbo valandomis arba iš anksto nustatytu laiku periodiškai, jei ja galima naudotis tik pasibaigus darbo valandoms; d joje dirba pakankamai žinių turintys darbuotojai.

Prekybos vietos derėjimo testavimo rezultatų ataskaitą pateikia tik esamiems ar būsimiems nariams. Prekybos vietos reikalauja, kad jų esami ir būsimi nariai naudotų jų derėjimo testavimo priemones.

Prekių keitimas ir grąžinimas

Prekybos vietos užtikrina, kad 1—3 dalyse nurodytam derėjimo testavimui naudojama testavimo aplinka būtų veiksmingai atskirta nuo realios aplinkos. Prekybos vietos reikalauja, kad prieš diegdami ar iš esmės atnaujindami prekybos algoritmą ar prekybos strategiją jos nariai patvirtintų, kad jų diegiami algoritmai buvo testuoti siekiant užtikrinti, kad jie neskatintų highlow dvejetainiai variantai kanada nekurtų tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų, ir paaiškintų tam testavimui naudotas priemones.

Prekybos vietos savo nariams suteikia prieigą prie testavimo aplinkos, kurią sudaro bet kurie iš šių dalykų: a imitavimo priemonės, kurios kuo realistiškiau atkuria realią aplinką, įskaitant tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas, ir kurios užtikrina funkcijas, protokolus ir struktūrą, sudarančius sąlygas nariams testuoti įvairius scenarijus, kuriuos jie laiko svarbiais savo veiklai; b prekybos vietos apibrėžti ir prižiūrimi testavimo simboliai.

akcijų pasirinkimo sandorių prekybos uk

Prekybos vietos užtikrina, kad 1 dalyje nurodytam testavimui naudojama testavimo aplinka būtų veiksmingai atskirta nuo realios aplinkos. Prekybos vietos užtikrina, kad jų prekybos sistemos turėtų pakankamą pajėgumą vykdyti savo funkcijas be sistemų gedimų, darbo nutraukimo ar sandorių derinimo klaidų esant bent didžiausiam toje sistemoje per pastaruosius penkerius metus užregistruotam pranešimų skaičiui per sekundę, padaugintam iš dviejų.

Siekiant nustatyti didžiausią pranešimų skaičių, atsižvelgiama į šiuos pranešimus: a bet kokius gaunamus pranešimus, įskaitant pavedimus ir pavedimų pakeitimą ar anuliavimą; b bet kokius pateikiamus pranešimus, įskaitant sistemos atsaką į gaunamus pranešimus, pavedimų knygos duomenų rodymą ir srautų po sandorio sudarymo sklaidą, kuri rodo nepriklausomą prekybos sistemos pajėgumo naudojimą.

kaip prekiauti opcionais jk

Prekybos sistemos elementai, į kuriuos atsižvelgiama taikant 1 dalį, yra tie, kuriais palaikomi šių sričių veiksmai: a išsiuntimo ryšys, pavedimų pateikimo pajėgumas, pavedimų ribojimo pajėgumas ir gebėjimas subalansuoti klientų pavedimų įvedimą per skirtingus tinklų sietuvus; b prekybos mechanizmas, kuris suteikia galimybę prekybos vietai derinti pavedimus su tinkamai parinkta delsa; c atsiuntimo ryšys, pavedimų ir sandorių redagavimas ir bet kokios kitos rūšies rinkos duomenų srautas; d infrastruktūra minėtų elementų veikimui stebėti.

Prekybos vietos įvertina, ar jų prekybos sistemų pajėgumas lieka tinkamas, kai pranešimų skaičius viršija didžiausią pranešimų skaičių per sekundę, užregistruotą toje sistemoje per pastaruosius penkerius metus. Po šio vertinimo prekybos vietos informuoja kompetentingą instituciją apie visas priemones, kurių jos planuoja imtis periodinė aukciono prekybos sistema padidinti, ir apie tokių priemonių įgyvendinimo laiką.

Prekybos vietos užtikrina, kad jų sistemos galėtų suvaldyti didėjančius pranešimų srautus taip, kad sistemų veikimas reikšmingai nesuprastėtų. Visų pirma prekybos sistemos struktūra suteikia galimybę prireikus padidinti jos pajėgumą per pagrįstą laiką.

Prekybos vietos nedelsdamos viešai paskelbia ir praneša kompetentingai institucijai ir nariams apie bet kokius sunkius prekybos nutraukimo ne dėl rinkos periodinė aukciono prekybos sistema atvejus ir bet kokius kitus reikšmingus ryšio sutrikimus.

Prekybos vietos užtikrina, kad jų algoritminės prekybos sistemos visuomet būtų pritaikytos jas naudojant vykdomai veiklai ir pakankamai patikimos, kad būtų užtikrintas rinkų, kuriose jos veikia, veikimo tęstinumas ir reguliarumas, nepriklausomai nuo naudojamo prekybos modelio.

Prekybos vietos realiuoju laiku stebi savo algoritminės prekybos sistemas, kiek tai susiję su: a jų veikimu ir pajėgumu, nurodytu 11 straipsnio 4 dalyje; b jų narių pateiktais pavedimais individualiu ir agreguotu lygmeniu. Visų pirma prekybos vietos naudoja pavedimų ribojimo ribas ir stebi pavedimų srauto koncentraciją, kad aptiktų galimas grėsmes tvarkingam rinkos veikimui.

Įspėjimai sugeneruojami realiuoju laiku per penkias sekundes periodinė aukciono prekybos sistema atitinkamo įvykio. Prekybos vietos gali bet kuriuo metu įrodyti savo kompetentingai institucijai, kad realiuoju laiku stebi savo prekybos sistemų elementų, nurodytų 11 straipsnio 2 dalyje, veikimą ir naudojimą pagal šiuos parametrus: a didžiausias naudojamo pranešimų pajėgumo per sekundę procentas; b bendras jų prekybos sistemos valdomų pranešimų skaičius, išskaidytas pagal prekybos sistemos elementus, įskaitant: periodinė aukciono prekybos sistema per sekundę gautų pranešimų skaičių; ii per sekundę išsiųstų pranešimų skaičių; iii sistemos per sekundę atmestų pranešimų skaičių; c laikotarpis nuo pranešimo gavimo bet kuriame prekybos sistemos išoriniame tinklų sietuve ir susijusio pranešimo išsiuntimo iš to paties tinklų sietuvo po to, kai derinimo mechanizmas apdoroja pradinį pranešimą; d derinimo mechanizmo veikimas.

Prekybos vietos kuo skubiau imasi visų tinkamų veiksmų dėl bet kokių vykdant stebėjimą nustatytų prekybos sistemos problemų pirmumo tvarka ir, jei reikia, gali koreguoti, stabdyti ar išjungti prekybos sistemą.

Prekybos vietos, atlikdamos įsivertinimą pagal 2 straipsnį, įvertina savo algoritminės prekybos sistemų ir susijusių valdymo, atskaitomybės, tvirtinimo procesų ir veiklos tęstinumo priemonių veikimą ir pajėgumą. Atlikdamos 1 dalyje nurodytą vertinimą, prekybos vietos atlieka testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kurio metu jos imituoja neigiamus scenarijus, kad patikrintų, kaip veikia techninė ir programinė įranga bei ryšiai, ir nustatytų scenarijus, pagal kuriuos prekybos sistema ar jos dalys savo funkcijas atlieka su sistemų gedimais, darbo nutraukimais ar sandorių derinimo klaidomis.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis apima visus prekybos etapus, prekybos segmentus ir priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos vietoje, rūšis ir imituoja narių veiklą esamoje ryšių struktūroje. Prekybos vietos imasi priemonių, kad greitai ir veiksmingai ištaisytų visus trūkumus, nustatytus atliekant 1—4 dalyse aprašytą prekybos vietos veikimo ir pajėgumo vertinimą, ir bent penkerius metus saugo peržiūros ir bet kokių taisomųjų veiksmų, kurių imtasi, įrašus. Prekybos vietos gali bet kuriuo metu įrodyti, kad jų sistemos yra pakankamai stabilios, nes yra įdiegtos veiksmingos veiklos tęstinumo priemonės, skirtos trukdžius sukeliantiems incidentams pašalinti.

Nuotolinė prekyba, ypač prekyba elektroninėje erdvėje sparčiai auga. Elektroninė prekyba gali apimti įvairias sritis - prekių ir paslaugų pirkimą internetu, sutartis, sudarytas elektroninėje aplinkoje, elektroninius aukcionus, elektroninę bankininkystę, elektroninį tarpininkavimą ir t. Vartotojo žodynas Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis, kuri sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, sutarties šalims fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir naudojant tik ryšio priemones. Nuotolinėmis pirkimo-pardavimo sutartimis laikomos tokios sutartys sudaromos nesusitinkant akis į akį, pavyzdžiui internetu, telefonu, elektroniniu paštu, faksu arba laišku. Vartotojas - fizinis asmuo, sudarantis ar siekiantis sudaryti sutartį, kuri nesusijusi su asmens verslu, prekyba, amatu ar profesija.

Veiklos tęstinumo priemonėmis užtikrinama, kad prekybą būtų galima atnaujinti per dvi arba beveik dvi valandas nuo trukdžius sukeliančio incidento ir kad didžiausias bet kokios prekybos vietos IT paslaugos duomenų, kurie gali būti prarasti po trukdžius sukeliančio incidento, kiekis būtų artimas nuliui. Prekybos vietos, atsižvelgdamos į savo valdymo ir sprendimų priėmimo sistemą pagal 3 straipsnį, nustato veiklos tęstinumo planą, skirtą 15 straipsnyje numatytoms veiksmingoms veiklos tęstinumo priemonėms įgyvendinti.

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?

Veiklos tęstinumo plane išdėstomos trukdžius sukeliančių incidentų valdymo procedūros ir priemonės. Veiklos tęstinumo plane numatomas laikrodžių sinchronizavimas po trukdžius sukeliančio incidento. Prekybos vietos užtikrina, kad būtų atliktas ir periodiškai peržiūrimas poveikio vertinimas, kurio metu nustatoma sutrikdymo rizika ir pasekmės. Siekiant šio tikslo bet koks prekybos vietos sprendimas neatsižvelgti į veiklos tęstinumo plane nustatytą negalėjimo naudotis prekybos sistema riziką yra tinkamai įforminamas dokumentais ir aiškiai patvirtinamas prekybos vietos valdymo organo.

Prekybos vietos užtikrina, kad jų vyresnioji vadovybė: a nustatytų aiškius tikslus ir strategijas dėl veiklos tęstinumo; b skirtų pakankamus žmogiškuosius, technologinius ir finansinius išteklius a punkte nurodytiems tikslams ir strategijoms įgyvendinti; c patvirtintų periodinė aukciono prekybos sistema tęstinumo planą ir bet kokius jo pakeitimus, kurie yra būtini dėl organizacinių, technologinių ir teisinių pokyčių; d bent kartą per metus būtų informuojama apie poveikio vertinimo ar bet kokios jo peržiūros rezultatus ir visas išvadas dėl veiklos tęstinumo plano adekvatumo; e organizacijoje turėtų nustatyti veiklos tęstinumo funkciją.

Veiklos tęstinumo plane išdėstomos procedūros, kaip pašalinti trečiajai šaliai patikėtų ypatingos svarbos veiklos funkcijų sutrikimus, įskaitant atvejus, kai tomis ypatingos svarbos veiklos funkcijomis negalima naudotis. Prekybos vietos, atlikdamos įsivertinimą pagal 2 straipsnį, pagal realistiškus scenarijus testuoja, kaip naudojamas veiklos tęstinumo planas, ir tikrina prekybos vietos gebėjimą atsigauti po trukdžius sukeliančių incidentų ir atnaujinti prekybą, kaip nustatyta 15 straipsnio 2 dalyje.

Kai laikoma, kad tai būtina, prekybos vietos, atsižvelgdamos į periodinės peržiūros pagal 1 dalį rezultatus, užtikrina, kad jų veiklos tęstinumo plano ir priemonių peržiūrą atliktų nepriklausomas vertintojas arba prekybos vietos padalinys, išskyrus tą, kuris yra atsakingas už peržiūrimą funkciją.

programinė įranga pasirinkimo sandoriams

Testavimo rezultatai įforminami raštu, saugomi ir pateikiami prekybos vietos vyresniajai vadovybei ir veiklos padaliniams, susijusiems su veiklos tęstinumo planu.

Prekybos vietos užtikrina, kad veiklos tęstinumo plano testavimas netrukdytų įprastai prekybos veiklai.

prekybos galimybės iš pinigų

Prekybos vietos turi bent toliau nurodytas priemones, kuriomis užkertamas kelias tvarką pažeidžiančiai prekybai ir pajėgumo ribų pažeidimams: a per sekundę išsiųstų pavedimų skaičiaus apribojimus kiekvienam nariui; b.