Apokalipsės dienų Slaptoji Doktrina 1

Patikrintos adam citrinos prekybos strategijos. devela.lt Akademija, Author at Vadovavimo ir lyderystės mokymai vadovams

Jos nepanašumas viskk J s skait te iki šiol, prasideda nuo pavadinimo.

Tarptautinė alaus diena: 3 ypatingi patiekalai iš šio gėrimo

Doktrina, be to dar Slaptoji. J s pagalvosite tikriausiai autoriai pasikarš iavo. Kur šiais, informacini technologij bei globalini komunikacij laikais, manoma imti paslapkad užtekt ištisai Doktrinai? Autoriai — vyras ir žmona: Aleksandras ir Tamara.

Tamara yra kontaktininkdabar niekas d l to nenustebs, ta iau su vienu savitumu — m kontaktas yra galvojantis bei praktinis. Praktikoje visa tai atrodo kaip gyvas, s moningas bendravimas, dialogo režime, su gyvais Žmon mis iš Dievo Pasaulio, Visatos valdymo administracijos.

B tent Jie ir dav tok apibr žim m kontaktui. Knygoje yra išd stytos paži ros kaip pat žmogtaip ir vis mus supant Pasaulkurios kartais žymiai skiriasi nuo prastini ir visuotinai pripažint. Iš pradži jos gali šokiruoti. Mes pasiskolinome ir pa knygos id : lygiai tiek — atskleisti Gyvyb s bei visos Visatos Šaltinio paslapt! Tai taip vadinami prakeikti klausimai, kurie jaudina Žmonij per vis jos istorij.

Apokalipsės dienų Slaptoji Doktrina 1

Sutuoktiniai Jelena ir Nikolajus Rerichai si panašaus m ginimo praeitame amžiuje, jie atliko kelion Himalajus, ieškodami paslaptingos Šambalos. Deja, numatytas tikslas nebuvo pasiektas.

patikrintos adam citrinos prekybos strategijos

Tikiname, kad iš m pus s n ra m ginimo nuversti autoritetus. Paprastai bet kurios informacijos tikrumas yra ne temoje, patraukian iame siužete arba žiniose, su kuriomis dar niekas n ra susipažin s.

Kompleksiniai fitokomponentų sąveikos mechanizmai, daugiafunkcinio gydymo koncepcija.

Deja, nei Blavatskajai, nei Rerichams to padaryti nepavyko. Tai atsitiko d l visiško taip vadinamos ezoterikos atitr kimo nuo realaus gyvenimo. Norime pabr žti, kad m knygos ir Sistema neturi nieko bendro su ezoterika!

Blog Feed – Šešios savaitės Sinsinatyje

Daugumai iš tkas si studijuoti Rerich bei Blavatskajos darbus, neužteko perskaityti juos net iki pus s. Gerbiamieji autoriai laik si taisykl s, kad viskas kas nesuprantama turi b ti paaiškinta sud tinga kalba ir beprasmiška terminologija. Tokio nepasisekimo priežastis ne tame, kad jie nepasiek Tikros informacijos Rerichai Himalajuose, o Blavatrskaja per kontakt. M tvirtu sitikinimu, jie dasikas iki Tiesos, ta iau išreikšti jos nesp jo arba nesugeb jo.

Jis nor jo išreikšti praneštibet taip pat nesugeb jo iki galo išsakyti minties, kad bet kok proces galima aprašyti tik tada, kai tu jau esi j pra s ir baig s, kai esi pakil s sekan Evoliucijos pakop ir aprašin ji pra jus etap žvelgdamas iš viršaus, apimdamas j pilnutinai.

  • Visi Įrašai Archives | Page 2 of 5 | Kanabinoidai - Informacija ir Naujienos
  • Brokerį opcionų kaip dvejetainių nustatyti

Ne be reikalo memuarai rašomi pra jus daugeliui metkai aistros aprimsta ir vykiai atrodo žymiai kitaip, negu juos suvokdavo žmogus, b damas j tirštyn je s kuryje.

B tent taip mes ir padar me. Pats sunkiausias dalykas buvo praktinis žini bei informacijos nijimas, o taip pat pranešti šios informacijos naudingum ir b tinum žmon ms, tai yra surasti tarpusavio supratim su aplinkiniais žmon mis.

Mes suradome laim taip -suprantam ir norime ja pasidalinti su jumis! Visa tai patvirtina t li dn faktkad 99 procentai Žem s gyventoj randasi b senoje, patikrintos adam citrinos prekybos strategijos žmogus, perskait s net toki sukramtyt informacijnesugeba sukurti login grandinkad suformuot tikr vykivykstan aplink, vaizd. Jis nuostabiai ilgai nesuvokia, kad viskas, kas yra parašyta Slaptojoje Doktrinoje, vis pirma lie ia jir ne tik lie ia, bet triuškina vietoje j patjo vaikus, vaikai ius, artimuosius.

patikrintos adam citrinos prekybos strategijos

Taip pat apgail tina ir tai, jog žmon s, turintys išsilavinim bei erudicijknyg prasm supranta su labai dideliu vargu, gydytoj ir valdžios vyr j prasm nepasiekia visiškai, o iš mokslo bei žiniasklaidos pus s mes matome nepramušam sien.

Dalykas toli gražu ne supratimo stokoje, patikrintos adam citrinos prekybos strategijos pas juos problem neb na. Tiesiog ryšium su naujai atsiradusiomis aplinkyb mis iškilo klausimas: k daryti su tuo, k jie priraš? Ir kadangi informacija apie šias aplinkybes eina iš apa ios ir yra garsinta menkos mažumos, j papras iau yra ignoruoti. Štai kod l j s patys tur site sisavinti ir prasminti informacijkuri pad s jums išsiaiškinti vyki prasmo taip pat nustatyti jos tikrumo bei naudos laipsn.

Kreipdamasis vairinink jis paklaus : — Ponas vairininke, kaip jums pavyksta išlaviruoti tarp tokios daugyb s uol?

The Phenomenon of Beauty in Culture

Jums tikriausiai ia paž stamas kiekvienas akmenukas ir tai padeda išvairuoti. Tai lie ia ir sakralinezoterin informacijd l kurios pagal tradicij važiuoja Himalajus arba gauna per kontakt.

Ta iau nepavyksta gauti nieko vertingo, kas gal kardinaliai tur ti takos situacijai kiekvieno žmogaus gyvenime ir visos Žmonijos apskritai.

Reiškia, priežastis tame, kad ieško ne ten ir visai ne to ko reikia. Žmon s bijo gelm s, teikdami pirmenyb seklumai, nus tai, padrik mokslini ir ezoterini žinirifais ir uolomis. Bet dideliam laivui — dydis plaukiojimas. Evoliucijos laivas plaukioja Nenutr kstamos Login s M stysenos gelm se, k kiekvienas privalo išmokti!

Rakt šiam Visatos Gyvyb s Šaltiniui Žmonija prarado maždaug prieš penkis kstan ius met. Taip seniai, kad jau ir pamiršo, kas tai per raktas ir k juo galima atrakinti. Ta iau gelb ti tik nuo m pakadangi kitokios, nors kiek žymesn s, gr sm s iš šalies iki šiol neaptikta! Situacijos tragikomiškumas yra tas, kad visa reikiama informacija — sakraliniezoterinigiliai pasl pt žini formoje — nuo pradži pradžios randasi kiekviename išbet ne dulk tuose ritiniuose.

Atrodo ištiesk rank — ir ji informacija tavo! Ta iaudeja: tam reikia pažadinti savo S monatv rus j nors iki pus s. Ir d l to reik s padirb ti su savimi, lavintis, atsisakant prast dogm bei stereotip.

devela.lt Akademija, Author at Vadovavimo ir lyderystės mokymai vadovams

Tik tokiu b du galima išlaisvinti mon ir prad ti skaityti tikr informacij net neiš jus iš nam! Bet tam reikalingas raktas. Mes nu jome šiuo keliu, kuris pasirod eršk iuotas, neištirtas ir sunkus. Ko gero, iš tikr b lengviau nueiti p iomis Himalajus arba prie Egipto sfinkso, jeigu ten nors ,kas nors gul! Kaip atlyginim už kantryb ir darb mes gavome puosel Rakt Visatai, su smulkia instrukcija — kaip juo naudotis. Visgi reikia deramai vertinti: RerichBlavatskajos darbRyt išmin bei filosof knyg skaitymas, o taip pat toki ezoterini vietovikaip Himalajai arba Piramidži Sl nis, lankymas padeda prapl sti S mon 1,5 — 2 procentais.

Žmon s tai vadina nušvitimu, pajungimu arba dedikacija. Kaip matote, skai iai nepalyginami, skirtumas 24 kartai. J s rasite patvirtinim šiems apskai iavimams tre iojoje knygoje.

patikrintos adam citrinos prekybos strategijos

Žmonine sisavinusi Sistemos praktikoje, nors jie ir b labai protingi arba tur aukštas pareigas ar rangbandymas recenzuoti knyg — reikalas be perspektyvos. Jie vienareikšmiškai pareiškia, kad to negali b ti, nes negali b ti aplamai, o raktas yra netikras.

Kategorija: Visi Įrašai

Ir jie yra visiškai teis s: raktas, priklausantis kitam, jiems yra netikras, kadangi tikras nuosavas kabo ant kaklo kiekvienam nuo gimimo momento. Klausimas tik tame, kad kažkas turi išmokyti suaugus žmog juo naudotis. Kiek ašarnuoskaud ir priekaišt tokiam mokytojui teks išk sti. Beveik visknygose aprašytreiškini suvokimo sunkumo problema yra tame, kad jie visiškai n ra ištirti mokslo, o jeigu ir bandoma paliesti, tai kol kas tik sp liojam bei prielaid lygmenyje.

devela.lt · GitHub

Prašome toki pasi lym autorius t sti Tiesos vairi r ši viršinink išvad bei nuomoni formoje paiešk savarankiškai, be m dalyvavimo! Visa tai reiškia, kad šitie žmon s visiškai nežino nei sav s, nei Pasaulio, kuriame gyvena, nei situacijos, kuri jie, d l savo neišmanymo, išprovokavo! Mes bandysime pagal galimyb nešališkai ir argumentuotai pad ti jums, gerbiamas skaitytojau, susivokti vykiuose ir surasti problemos sprendimo b dus.

Dar vienas m knyg skirtumas yra tame, kad jas perskai ius, jums neliks joki paslap arba nutyl jimkas lie ia žmogaus kilm ir jo perspektyvas! B tent tai, vis 3 Dr. Samuelis Džonsonas —Švietimo amžiaus angl kritikas, leksikografas ir poetas.

Skaitytojus tie nutyl jimaiduodantys jam vilties išganing šiaud — kad dar ne viskas yra prarasta, kad stebuklinga technologija dar neaptikta, neišleista, laukia savo valandos, ir dar galima palaukti. Iš anksto atsiprašome už pernelyg dažn Asmenyb s ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos pamin jim. Mes nežinome kito b do, kaip pateikti informacij apie j maksimaliai didesniam žmoni ratui. Pirmoji knyga yra skirta b patikrintos adam citrinos prekybos strategijos Sistemai.

Visi atsakymai aktualius klausimus, kuri svarstymas, be ypatingos s km s, vyksta knyglaikraš ir žurnal puslapiuose, bus duoti m knygose.

Vadovo strateginės kompetencijos

Iš j sužinosite apie Gyvyb s kilm Visatoje ir kas konkre iai yra jos Prot vis. Mes papasakosime apie Išryškinto Pasaulio kuris susideda ne tik iš vienos m Visatos sandarapie Visatos strukt apskritai, papasakosime apie žmogaus atsiradim. Papasakosime apie Žmogkur mes vadiname Dievu, ir apie Subtil Pasaulkur Jisai gyvena kartu su šio Pasaulio gyventojais.

patikrintos adam citrinos prekybos strategijos

O taip pat supažindinsime su gyv no virtimo žmogumi technologija prieš jam ateinant Žem ir su daug kuo kitu. Gerbiamieji skaitytojai, si lome jums susipažinti su tuo Pasauliu, kuriame mes su jumis gyvename, ne išgalvotu, o realiu!

patikrintos adam citrinos prekybos strategijos